– Thanh toán trực tiếp Hoặc thanh toán qua Ngân hàng